Kişisel Verilen İşlenmesi Aydınlatma Metni

ÜRÜN/HİZMET ALAN KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Schildr Yapı Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 


Kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.


VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ                                               

Kanun uyarınca “Barış Mah. 1802. Sk. No:5 Gebze/Kocaeli” adresinde faaliyet gösteren “Schildr Yapı Limited Şirketi” Veri Sorumlusudur.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:


·       Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verileriniz),

·       İletişim Bilgileriniz (Adresiniz, cep telefonunuz, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz),

·       Finansal Verileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, ödeme bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz gibi)

·       Müşteri İşlem (Sipariş ve talep bilgisi,  gişe dekontlarındaki bilgiler gibi)

·       İşlem Güvenliği (Web sitesi gezinme bilgileri, IP adresi, internet sitesi giriş/çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

·       Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Schildr Yapı Limited Şirketi olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Schildr Yapı Limited Şirketi’nin kişisel veri işleme amaçları ;


•      Kamu kurum ve otoritelerince öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

•      Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

•      İletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,

•      Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 

•      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, 

•      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, 

•      Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, 

•      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

•      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, 

•      Talep / Şikayetlerin Takibi, 

•      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 

•      Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP             


Kişisel verileriniz, Schildr Yapı Limited Şirketi’nin yönetim ve operasyon merkezi veya  iş  ortakları  ile  iletişime geçebileceğiniz fabrika,  ofis  ve  diğer  fiziki  ortamlar,  çağrı  merkezi, web, internet  siteleri ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla; yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda elde edilebilir. 


Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:


  • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Tüketici Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuatın veri işlemeyi gerekli ve zorunlu kılması halinde verileriniz işlenebilmektedir.)
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için ,
  • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için (İkincil mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında mevzuata uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi gibi veri işleme amaçları için hukuki sebep oluşturmaktadır.)
  • Tarafınızca kişisel verilerinizin alenileştirilmesi,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.


Detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na bakınız.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI


Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.


Kişisel verileriniz; şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, mali müşavirlik, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.


KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

·                Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·                Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·                Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·                Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·                Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·                Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·                Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·                İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·                Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

https://schildr.com/tr/tr  web sitemizde yer alan  “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten başvurabilir, ya da noter aracılığıyla başvurunuzu “Barış Mah. 1802. Sk. No:5 Gebze/Kocaeli” adresine gönderebilirsiniz.


Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak,  Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (htcschildr@h506.kep.tr), yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@schildr.com.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.


 (Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletname vermesi gerekmektedir.)


Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.